НОВОСТИ

24.10.2017

Адырраҭара

Адырра0ара

Абҵарамза 1-2, 2017 ш. А8сны Ащъын06арра Айъа а6. аҟны имюа8ысуеит Жъларбжьаратъи азеи8шмила0тъ  07аарадырра-практикатъ конференциа4

«Абаза-а8суа жълар ры8садгьыл ахь рырхынщъра апроблема6ъа»

Аконференциа аи=кааюцъа4

1. А8садгьыл ахь архынщъразы Ащъын06арратъ еилакы.

2. А8сны а7аарадырра6ъа ракадемиа Д.И. Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт.

3.А8снытъи Ащъын06арратъ университет.

4. Кавказ07аара жъларбжьаратъи ацентр.

5. )ыр6ътъылатъи а8суа культуратъ центр6ъа рфедерациа.

6. )ыр6ътъыла еиҿкаау Кавказтъи акультуратъ центр6ъа рфедерациа.

7. Жъларбжьаратъи афонд «А8сны».

8. Жъларбжьаратъи А8суа-абаза конгресс.

9. Арегионбжьаратъ еи=каара «Адгылара».

 

Аканференциа ахырхар0а хада6әа:

1.               XIX-тъи ашъыш6ъсазы абаза-а8суа диаспора ашьа6ъгылара а0оурых

2.               Адиаспора иахьатъи адемографиатъи аетнокультуратъи  0агылазаашьа.

3.               А8сныйа архынщъреи анхара аэаршьцылареи ирыцу апроблема6ъа.

4.               «А8суара» аи6ъырхареи ар=иареи.

5.               Ихь8шым А8суа хъын06арра шьа6ъыргылахоит -еиюшоу а8суа жълар ры8садгьыл а=ы  рэанеидыркылалак.

 

 

Аконференциа абызшъа6ъа4  а8суа, аурыс, а0ыр6ъа, араб, англыз.

Ажъахъ6ъа синхронтъ еи0агарала еи6ъыршъахоит.

Аконференциа аматериал6ъа р0ыжьра аз8хьагъа0оуп

Алахъхара аформа4латъарала

Аконференциа аи=кааратъ комитет ахы иадна7оит аконференциа алахъцъа рынхар0еи рыкрыфареи. Аконференциа алахъцъа рымюа6ьыра дара иршъоит.

Азыщъареи ажъахъ6ъа рыхьё6ъеи аашъышь0ырц щшъыщъоит щаз0оу ашы6ъс жь0аарамза 22-нёа абри аe-mail ахь4 aankonf@gmail.com,;

Иара убас абри аe-mail ахь: demografya@gmail.com а0.+79409204971

Аконференциа а0акзы8хы6ъу амаёаныйъгаю: Гумба Гурам

Аимадаратъ 0ел.4 +79409204971; +78402264285

+79409961812 – Аюёба Альбина (а0ыр6ъа бызшъа9

+79407703109 -  Брант Расим (араб бызшъа9

 


Возврат к списку